Attføring

En Vekstbedrift sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.

Mange av arbeidstakerne i Vekstbedrifter har medfødte begrensninger, men stadig flere er mennesker som i et helt normalt liv plutselig kommer i en situasjon hvor de ikke lenger greier jobben sin, og som trenger et annet sted å arbeide en tid for å bygge seg opp igjen.

I Vekstbedriftene har arbeidstakere begrensninger på enkelte områder, samtidig har de også spesielle styrker.
Vekstbedriftene er tiltaksarrangør for Nav. Nav er med andre ord vår største kunde. Vekstbedriftene må godkjennes for å kunne være tiltaksarrangør for de ulike tiltakene. Ved å bli godkjent for flere tiltak, kan man gi tilbud til en større gruppe mennesker i samfunnet. Kjernen i Vekstbedriftenes virksomhet er å utvikle mennesker og gi dem et godt sted å være. Det gjør vi gjennom å gi dem sjansen til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for et passivt liv på trygd. En Vekstbedrift er en arbeidsplass - ikke en oppbevaringsplass!

KOMMUNALE TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER

Fræna kommune har som mål å få til et best mulig arbeids- og aktivitetstilbud for personer med behov for tilrettelagt arbeid. Man skal i samarbeidet ha som mål å opprettholde den gjensidige fleksibiliteten ved ytelse av tjenester for de svakeste gruppene i kommunen.

Plassene er ment for personer med ulike funksjonshemminger som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidsliv.

Søknad om plass blir behandlet av Fræna kommune ved Forvaltningskontoret. Tildeling av plass blir gjort i henhold til utarbeidede retningslinjer.